Donaldson Lou - cooljazzphotos

Tsuruga Akiko / Lou Donaldson 2009